Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Informacje Przepisy prawne Statut Podlesie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Statut Podlesie, bieżące, menu 1060 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Statut Podlesie

Statut Podlesie

Uchwała Nr XXVII/162/09
Rady Gminy Kamień

z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Podlesie.


Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy określa Statut Sołectwa Kamień Podlesie w brzmieniu następującym:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Sołectwo Kamień Podlesie, zwane dalej „Sołectwem”, jest jednostką pomocniczą Gminy Kamień.
 2. Obszar Sołectwa obejmuje miejscowość Kamień Podlesie. Obszar ten i jego granice obrazuje mapa stanowiąca załącznik do Statutu.
 3. Siedzibą organów Sołectwa jest Kamień Podlesie.

§ 2.

 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Kamień Podlesie, w tym:
 2. 1) sprawy wymienione w art. 35 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
  2) kompetencje organów Sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
  3) kompetencje organów Sołectwa w sprawach finansowych.
 3. Ilekroć w dalszych postanowieniach Statutu jest mowa o:
 4. 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kamień;
  2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Kamień Podlesie w Gminie Kamień;
  3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Kamień;
  4) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kamień;
  5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kamień;
  6) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamień Podlesie w Gminie Kamień;
  7) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Kamień Podlesie w Gminie Kamień;
  8) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Kamień Podlesie w Gminie Kamień.

Rozdział 2
Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji

§ 3.

Do zadań Sołectwa należy:

1) współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców Sołectwa;
4) zgłaszanie organom Gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
 1. dróg, ulic i mostów,
 2. wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej i gazowej,
 3. przystanków autobusowych,
 4. szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów,
 5. obiektów zabytkowych,
 6. obiektów obsługi ruchu turystycznego,
 7. obiektów sportowych i wypoczynkowych,
5) zgłaszanie organom Gminy projektów inicjatyw dotyczących:
 1. współdziałania z Policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze Sołectwa,
 2. współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy,
 3. ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni,
 4. konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Gminy,
 5. pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,
 6. organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności publicznej w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców Sołectwa,
 7. ochrony zdrowia i kultury,
6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom Sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
7) realizacja wydatków z budżetu Gminy w zakresie określonym w statucie Gminy;
8) utrzymanie porządku i czystości na obszarze Sołectwa;
9) wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy, w szczególności w sprawach dotyczących:
 1. zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru Sołectwa,
 2. zmian statutu Gminy,
 3. zmian statutu Sołectwa,
 4. przepisów porządkowych,
 5. określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na obszarze Sołectwa,
 6. szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na obszarze Sołectwa,
 7. zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie Sołectwa,
 8. zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowości.

§ 4.

Zadania określone w § 3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy i Wójta z mieszkańcami Sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy.

Rozdział 3
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 5.

 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Nie można kandydować równocześnie na Sołtysa i na członka Rady Sołeckiej.

§ 6.

 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa.
 2. Nie mają prawa wybierania osoby:
  1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
  2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
  3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 7.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 8.

 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt nie później niż na 60 dni przed upływem ich kadencji. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy.
 2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia takiej konieczności.
 3. Integralną częścią zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, są wzory kart do głosowania oraz protokołów głosowania.

§ 9.

 1. Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt. W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania oraz wyznacza jego przewodniczącego.
 2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.
 3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców.
 4. Spis sporządza się w Urzędzie Gminy Kamień, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na pod stawie spisu wyborców do Rady Gminy, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.)
 5. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
 6. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Kamień.
 7. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.
 8. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.
 9. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
 10. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów Przewodniczącemu Sołeckiej Komisji Wyborczej.

§ 10.

 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób posiadających prawo ich wybierania. Jeżeli na Zebraniu Wiejskim zwołanym w celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w drugim terminie w tym samym lub innym dniu, nie później jednak, niż z upływem 7. dni od dnia zamknięcia Zebrania zwołanego w pierwszym terminie.
 2. W przypadku określonym w zdaniu drugim ust. 1 wykorzystuje się - sporządzony uprzednio - spis osób uprawnionych do głosowania. Nie stosuje się przepisów § 9 dotyczących zawiadomień i powiadomień, chyba że Zebranie Wiejskie w drugim terminie jest zwoływane na inny dzień niż data Zebrania zwołanego w pierwszym terminie.
 3. Na Zebraniu Wiejskim zwołanym w drugim terminie dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, warunek minimalnej liczby oddanych głosów nie obowiązuje.

§ 11.

 1. Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komisją”, w składzie 3. członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
 3. Członkiem Komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
 4. Wybór członków Komisji przeprowadza Przewodniczący Zebrania, o którym mowa w § 9 w ust. 1.
 5. Wybór członków Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
 6. Członkami Komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.

§ 12.

 1. Do zadań Komisji należy:
  1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;
  2) przeprowadzenie głosowania;
  3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania;
  4) ustalenie wstępnych wyników wyborów.
 2. Protokół podpisują przewodniczący Komisji, jej członkowie oraz Przewodniczący Zebrania i przekazują go bezzwłocznie Wójtowi Gminy.
 3. Bezpośrednio po zakończeniu głosowania w Sołectwie Przewodniczący Komisji umieszcza na zewnątrz lokalu wyborczego Informację o wstępnych wynikach głosowania w Sołectwie, zawierającą nazwisko i imię (imiona) kandydatów oraz liczbę otrzymanych przez nich głosów.
 4. Protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego.
 5. Na podstawie przekazanych mu protokołów głosowania Wójt Gminy niezwłocznie ogłasza, w drodze obwieszczenia, oficjalne wyniki wyborów w Sołectwie.

§ 13.

 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na Zebraniu Wiejskim.
 2. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. W drugiej kolejności przeprowadza się odrębne głosowania: dla dokonania wyboru Sołtysa oraz dla dokonania wyboru członków Rady Sołeckiej.
 3. W lokalu Zebrania wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich.
 4. Po zarejestrowaniu przez Komisję nazwisk wszystkich kandydatów, Przewodniczący Komisji zgłasza Zebraniu Wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków Zebrania Wiejskiego, w głosowaniu jawnym. Wykaz kandydatów umieszcza się niezwłocznie w widocznym miejscu na sali posiedzeń oraz w miejscach do głosowania, o których mowa w ust. 11.
 5. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamykają i opieczętowuje pieczęcią Wójta oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.
 6. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie można.
 7. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik Zebrania okazuje Komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
 8. Uczestnik Zebrania nieujęty w spisie wyborców zostanie przez Komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wykaże, iż stale mieszka na terenie Sołectwa.
 9. Członek Zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
 10. Komisja wydaje karty do głosowania wg wzorów określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 8.
 11. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
 12. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska kandydata lub kandydatów, na których wyborca oddaje swój głos albo - w przypadku jednego kandydata – postawienie tego znaku obok jednej z wybranych opcji – „TAK” (za wyborem kandydata) lub „NIE” (przeciwko wyborowi kandydata). Głos jest nieważny, jeżeli:

  1) w wyborach Sołtysa, w przypadku więcej niż jednego kandydata – postawiono znak „x” w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawiono tego znaku w żadnej kratce, a w przypadku jednego kandydata - gdy postawiono znak „x” w kratkach przy słowach „TAK „ i „NIE” lub niepostawiono go w żadnej kratce.
  2) w wyborach członków Rady Sołeckiej – postawiono znak „x” w kratkach obok nazwisk większej liczby kandydatów niż wynosi skład Rady (w przypadku gdy kandyduje większa liczba osób niż wynosi skład Rady) albo niepostawiono tego znaku w żadnej kratce.

 13. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, Komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do wiadomości mieszkańców Sołectwa.
 14. W razie przerwania lub odroczenia głosowania Komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie Przewodniczącemu Komisji. W miarę możliwości Komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie Przewodniczącemu Komisji. Przed ponownym podjęciem głosowania Komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.
 15. W lokalu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
 16. Przewodniczący Komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania.
 17. Wójt Gminy zapewnia środki niezbędne dla utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.

§ 14.

 1. Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. W przypadku, gdy zarejestrowano tylko jednego kandydata na Sołtysa, uważa się go za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 3. Za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 4. W razie równej liczby głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej rozstrzyga losowanie, przeprowadzone przez Komisję na Zebraniu, na którym przeprowadzano wybory. Zasady i tryb losowania określa Komisja i przedstawia je Zebraniu do akceptacji.

§ 15.

 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:
  1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
  2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;
  3) śmierci.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie Zebranie Wiejskie.

§ 16.

 1. W wypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
 2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. Przepis § 44 zdanie drugie stosuje się odpowiednio

§ 17.

 1. Sołtys i każdy z członków Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
 2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy:

  1) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania, zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;
  2) Wójta, zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.

 3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
 4. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie Zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.

§ 18.

 1. Zebranie Wiejskie dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę Zebrania. Odwołanie następuje na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym Zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
 3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. Przepis § 44 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 4. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 8 ust. 1.

§ 19.

Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu Gminy.

Rozdział 4
Organy Sołectwa i Rada Sołecka

§ 20.

 1. Organami Sołectwa są:
  1) Sołtys;
  2) Zebranie Wiejskie.
 2. Zebranie Wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.

§ 21.

 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
 2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
 3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym, wspomagającym działalność Sołtysa.
 4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.

§ 22.

Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznego planu wydatków Sołectwa;
2) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków Sołectwa;
3) wybór i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
4) uchwalanie zasad zarządu mieniem gminnym;
5) uchwalanie zasad zarządu mieniem komunalnym oraz rozporządzania dochodami z tego źródła;
6) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;
7) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
8) uchwalanie wniosków w sprawie przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego;
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Sołtysa, przewodniczącego Rady Sołeckiej, Rady Sołeckiej lub 1/10 członków Zebrania Wiejskiego.

§ 23.

 1. Członkami Zebrania Wiejskiego są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający prawo do głosowania.
 2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców, sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do organów Gminy Kamień bieżącej kadencji.
 3. Zmiany składu Zebrania Wiejskiego uwzględniane są przez Przewodniczącego Rady Sołeckiej w spisie osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim, aż do dnia poprzedzającego obrady Zebrania Wiejskiego.
 4. Na nieprawidłowości w spisie osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim mogą być wnoszone reklamacje.
 5. Reklamacje rozpatruje Wójt w terminie 3 dni od daty jej wniesienia. Rozstrzygnięcie Wójta jest ostateczne.
 6. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się Zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu Zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

§ 24.

 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Przewodniczący Rady Sołeckiej:
  1) z inicjatywy własnej;
  2) na pisemny wniosek co najmniej 40 mieszkańców Sołectwa;
  3) na pisemny wniosek Rady Sołeckiej albo Sołtysa;
  4) na pisemny wniosek Wójta lub Rady Gminy.
 2. Miejsce i termin obrad Zebrania Wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący Rady Sołeckiej nie później niż w 7 dniu przed dniem obrad Zebrania Wiejskiego.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 termin obrad Zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku.

§ 25.

 1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady Sołeckiej.
 2. Jeżeli Przewodniczący Rady Sołeckiej nie może prowadzić obrad Zebrania Wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego Rady Sołeckiej w zakresie prowadzenia obrad Zebrania Wiejskiego, na czas określony.
 3. Porządek obrad ustala Rada Sołecka w uzgodnieniu z Sołtysem.
 4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka Zebrania Wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.
 5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych członków Zebrania Wiejskiego. W innym wypadku, o zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje Przewodniczący Rady Sołeckiej.

§ 26.

Udział w Zebraniu Wiejskim obejmuje uprawnienia do:

1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
2) zabierania głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.

§ 27.

 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 2. Głosu w dyskusji udziela Przewodniczący Rady Sołeckiej. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut.
 3. Przebieg obrad Zebrania Wiejskiego jest protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie mających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu. Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
 4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Rady Sołeckiej.

§ 28.

Do zakresu działania Sołtysa należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;
2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy;
3) składanie wniosku o zwołanie Zebrania Wiejskiego;
4) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w Sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta;
6) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi Gminy poświęconych realizacji zadań Gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków Sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku następnego po roku, którego dotyczył plan;
9) składanie na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności Rady Sołeckiej;
10) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;
11) kierowanie bieżącymi sprawami Sołectwa z zakresu administracji publicznej;
12) przekazywanie Wójtowi Gminy wniosków sołectwa o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu Gminy;
13) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;
14) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
15) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom Gminy;
16) organizowanie spotkań radnych Gminy i Wójta z mieszkańcami Sołectwa;
17) zgłaszanie wniosków do Komisji Rady;
18) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy.

§ 29.

Sołtys niebędący radnym w Gminie może uczestniczyć w obradach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia go każdorazowo o sesji Rady Gminy na takich samych zasadach jak radnych.

§ 30.

 1. Pełnienie obowiązków Sołtysa ma charakter społeczny.
 2. Zasady, na jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej ustanawia Rada Gminy.

§ 31.

 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.
 2. Rada Sołecka liczy sześciu członków.
 3. Pracami Rady Sołeckiej kieruje jej Przewodniczący, wybrany na pierwszym zebraniu spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. Pierwsze zebranie Rady Sołeckiej Sołtys zwołuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty wyborów.
 5. Przewodniczący Rady Sołeckiej wyznacza swojego zastępcę spośród członków Rady Sołeckiej.
 6. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:
  1) wspomaganie działalności Sołtysa poprzez wydawanie opinii i doradztwo;
  2) ustalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego;
  3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa;
  4) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy;
  5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 32.

 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.
 2. O terminie posiedzenia Rady Sołeckiej Sołtys zawiadamia jej Przewodniczącego, który z kolei zawiadamia o terminie posiedzenia pozostałych członków Rady Sołeckiej.
 3. Na zaproszenie Sołtysa, w posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Gminy mieszkający na obszarze Sołectwa.

Rozdział 5
Mienie i finanse Sołectwa

§ 33.

 1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza dochodami z tego źródła, na zasadach określonych przez Zebranie Wiejskie.
 2. Przekazaniu na rzecz Sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:
  1) utrzymywania i eksploatacji budynków administrowanych przez Sołtysa,
  2) utrzymywania porządku i czystości na obszarze Sołectwa,
  3) funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych znajdujących się na obszarze Sołectwa.
 3. Zasady przekazywania mienia, o którym mowa w ust. 1, określa Rada Gminy odrębną uchwałą.
 4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla Sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu Sołectwa, o ile Rada Gminy nie postanowi inaczej.

§ 34.

 1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom Sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), za zgodą mieszkańców Sołectwa i na zasadach określonych uchwałą Zebrania Wiejskiego.
 2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w art. 48 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, Przewodniczący Rady Sołeckiej zwołuje Zebranie Wiejskie nie później niż w 14. dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.

§ 35.

 1. Sołectwo nie tworząc własnego budżetu, prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, określającego wielkość i przeznaczenie środków przeznaczonych do jego dyspozycji.
 2. W granicach ustalonych kwot oraz ich przeznaczenia określonego w budżecie Gminy, uruchamianie środków przeznaczonych do dyspozycji Sołectwa następuje na wskazane przez nie wydatki a ich ewidencja i księgowość z tym związana prowadzone są w Urzędzie Gminy Kamień, w ramach budżetu Gminy.
 3. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa zapewnia Wójt.

Rozdział 6
Kontrola i nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 36.

 1. Kontrola działalności Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Kontrola działalności Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.

§ 37.

 1. Kontrolę działalności Sołectwa sprawuje Rada Gminy.
 2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada Gminy realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania z zakresu kontroli działalności Sołectwa wyznaczone przez Radę.

§ 38.

 1. Organy wymienione w § 37 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność Sołectwa (wizytacja).
 2. Organy wymienione w § 37 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez Sołectwo (lustracja).
 3. Wizytacja działalności Sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery lata.
 4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez Sołectwo dokonywana jest każdorazowo na zlecenie Rady Gminy.

§ 39.

Komisje, o których mowa w § 37 ust. 2, wydają na zlecenie Rady opinie o działaniach Sołectwa.

§ 40.

 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są Rada Gminy i Wójt.

§ 41.

Rada Gminy i Wójt mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

§ 42.

 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.
 2. Sołtys przedkłada Radzie Gminy, na zasadach określonych w ust. 1, akty przez siebie wydawane.

§ 43.

 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego lub akt wydany przez Sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego lub aktu wydanego przez Sołtysa w całości lub w części orzeka Rada Gminy, uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały Zebrania Wiejskiego lub aktu wydanego przez Sołtysa.
 2. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa, na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia w trybie określonym w § 42, jeżeli ich wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
 3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada Gminy nie stwierdza nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego lub aktu wydanego przez Sołtysa ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z naruszeniem prawa.
 4. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa w § 42, termin do stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego lub aktu wydanego przez Sołtysa biegnie od daty przedłożenia Radzie Gminy, na jej żądanie, uchwały Zebrania Wiejskiego lub aktu wydanego przez Sołtysa.

§ 44.

W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego naruszenia przez Sołtysa przepisów prawa powszechnie obowiązującego Rada Gminy może w drodze uchwały odwołać Sołtysa. W takim przypadku Rada wyznacza osobę, która do czasu wyboru Sołtysa pełni jego funkcję.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 45.

Tracą moc uchwały Rady Gminy Kamień dotyczące spraw uregulowanych w niniejszym statucie.

§ 46.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 47.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Kazimierz Zarzycki

Metryka

sporządzono
2010-06-11 przez
udostępniono
2010-06-11 02:00 przez Marcin Laufer
zmodyfikowano
2010-06-16 16:05 przez Marcin Laufer
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
51
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.