Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Informacje Przepisy prawne Uchwały 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2010, bieżące, menu 1065 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2010

Uchwały 2010

VI Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2012 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2011 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
V Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
 1. UCHWAŁA Nr XL/235/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

 2. UCHWAŁA Nr XL/234/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 3. UCHWAŁA Nr XL/233/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 4. UCHWAŁA Nr XL/232/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 5. UCHWAŁA Nr XL/231/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień.

 6. UCHWAŁA Nr XL/230/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Krzywa Wieś (Podrękaw)w Gminie Kamień.

 7. UCHWAŁA Nr XL/229/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamień.

 8. UCHWAŁA Nr XL/228/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Kamień.

 9. UCHWAŁA Nr XL/227/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień.

 10. UCHWAŁA Nr XL/226/10 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy.

 11. UCHWAŁA Nr XXXIX/225/10 Rady Gminy Kamień z dnia 25 października 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

 12. UCHWAŁA Nr XXXIX/224/10 Rady Gminy Kamień z dnia 25 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywej Wsi” o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie Gminy na 2010 r.

 13. UCHWAŁA Nr XXXIX/223/10 Rady Gminy Kamień z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy.

 14. UCHWAŁA Nr XXXIX/222/10 Rady Gminy Kamień z dnia 25 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 15. UCHWAŁA Nr XXXVIII/221/10 Rady Gminy Kamień z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwolenia na wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych pomników przyrody.

 16. UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/10 Rady Gminy Kamień z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy.

 17. UCHWAŁA Nr XXXVII/219/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej na okres 5 lat i 7 miesięcy z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy.

 18. UCHWAŁA Nr XXXVII/218/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. Akt Założycielski Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kamieniu.

 19. UCHWAŁA Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 20. UCHWAŁA Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Prusina na lata 2008 – 2015.

 21. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 22. UCHWAŁA Nr XXXVII/214/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień.

 23. UCHWAŁA Nr XXXVII/213/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 24. UCHWAŁA Nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 25. UCHWAŁA Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja stadionu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Kamieniu” o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie Gminy na rok 2010.

 26. UCHWAŁA Nr XXXVII/210/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy.

 27. UCHWAŁA Nr XXXVII/209/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r.w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu.

 28. UCHWAŁA Nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.

 29. UCHWAŁA Nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2010 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.

 30. UCHWAŁA Nr XXXVI/206/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, zabezpieczenia prawidłowej realizacji tej umowy w formie weksla „in blanco” a także zgody na zaciąganie i podpisywanie zobowiązań z tej umowy wynikających oraz na udzielenie pełnomocnictwa dla Województwa Podkarpackiego do podejmowania działań związanych z realizacją Projektu.

 31. UCHWAŁA Nr XXXVI/205/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

 32. UCHWAŁA Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy.

 33. UCHWAŁA Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla"in blanco”.

 34. UCHWAŁA Nr XXXVI/202/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

 35. UCHWAŁA Nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

 36. UCHWAŁA Nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na lat 5 z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy.

 37. UCHWAŁA Nr XXXVI/199/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

 38. UCHWAŁA Nr XXXIV/198/10 Rady Gminy Kamień z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.

 39. UCHWAŁA Nr XXXIII/196/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów i liczby ich punktów.

 40. UCHWAŁA Nr XXXIII/195/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

 41. UCHWAŁA Nr XXXIII/194/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

 42. UCHWAŁA Nr XXXIII/193/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamień w roku 2009.

 43. UCHWAŁA Nr XXXII/192/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 44. UCHWAŁA Nr XXXII/191/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamień – rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

 45. UCHWAŁA Nr XXXII/190/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

 46. UCHWAŁA Nr XXXII/189/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kamień na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

 47. UCHWAŁA Nr XXXI/188/10 Rady Gminy Kamień z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 48. UCHWAŁA Nr XXX/187/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Rzeszowskiego zadania należącego do jego właściwości w zakresie dotyczącym uprawnień do założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej – zasadniczej szkoły zawodowej.

 49. UCHWAŁA Nr XXX/186/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 stycznia 2010 r. Uchwała Budżetowa na rok 2010.

 50. UCHWAŁA Nr XXX/185/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.


 51. UCHWAŁA Nr XXX/184/10 Rady Gminy Kamień z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie programu współpracy - na rok 2010 - Gminy Kamień z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwały Rady Gminy Kamień - 2009 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2008 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2007 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
IV Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2005 rok

Metryka

sporządzono
2010-06-21 przez
udostępniono
2010-06-21 02:00 przez Anna Kostyra
zmodyfikowano
2013-03-12 11:39 przez Anna Kostyra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
49
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.