Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Informacje Przepisy prawne Uchwały 2009
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2009, bieżące, menu 1066 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2009

Uchwały 2009

VI Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2012 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2011 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
V Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2009 rok
 1. UCHWAŁA Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.(uchylona)

 2. UCHWAŁA Nr XXIX/182/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.

 3. UCHWAŁA Nr XXIX/181/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok.

 4. UCHWAŁA Nr XXIX/180/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej.

 5. UCHWAŁA Nr XXIX/179/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

 6. UCHWAŁA Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej.

 7. UCHWAŁA Nr XXVIII/177/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zapewnienia środków w budżecie na 2010 rok na zadanie pn. "Wzmocnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w gminie Kamień".

 8. UCHWAŁA Nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 9. UCHWAŁA Nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 10. UCHWAŁA Nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 11. UCHWAŁA Nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

 12. UCHWAŁA Nr XXVIII/172/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

 13. UCHWAŁA Nr XXVIII/171/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

 14. UCHWAŁA Nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Krzywa Wieś (Podrękaw) w Gminie Kamień.

 15. UCHWAŁA Nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Kamień z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamień.

 16. UCHWAŁA Nr XXVII/168/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej.

 17. UCHWAŁA Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok.

 18. UCHWAŁA Nr XXVII/166/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku”.

 19. UCHWAŁA Nr XXVII/165/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zapewnienia środków na kontynuowane zadanie inwestycyjne pn.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień - rozbudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji sanitarnej na rok 2012.

 20. UCHWAŁA Nr XXVII/164/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień.

 21. UCHWAŁA Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Krzywa Wieś.

 22. UCHWAŁA Nr XXVII/162/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Podlesie.

 23. UCHWAŁA Nr XXVII/161/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowy Kamień.

 24. UCHWAŁA Nr XXVII/160/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Łowisko.

 25. UCHWAŁA Nr XXVII/159/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Prusina.

 26. UCHWAŁA Nr XXVII/158/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Górka.

 27. UCHWAŁA Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.

 28. UCHWAŁA Nr XXVI/156/09 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 29. UCHWAŁA Nr XXVI/155/09 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku” o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie Gminy na rok 2009.

 30. UCHWAŁA Nr XXVI/154/09 Rady Gminy Kamień z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

 31. UCHWAŁA Nr XXV/153/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 32. UCHWAŁA Nr XXV/152/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 33. UCHWAŁA Nr XXV/151/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia i trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kamień na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 34. UCHWAŁA Nr XXV/150/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

 35. UCHWAŁA Nr XXV/149/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

 36. UCHWAŁA Nr XXV/148/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 37. UCHWAŁA Nr XXV/147/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Górka na lata 2008 – 2015.

 38. UCHWAŁA Nr XXIV/146/09 Rady Gminy Kamień z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu.

 39. UCHWAŁA Nr XXIV/145/09 Rady Gminy Kamień z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2010.

 40. UCHWAŁA Nr XXIV/144/09 Rady Gminy Kamień z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 41. UCHWAŁA Nr XXIV/143/09 Rady Gminy Kamień z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań w zakresie zadania inwestycyjnego o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie.

 42. UCHWAŁA Nr XXIII/142/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

 43. UCHWAŁA Nr XXIII/141/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


 44. UCHWAŁA Nr XXIII/140/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 45. UCHWAŁA Nr XXIII/139/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 46. UCHWAŁA Nr XXIII/138/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.

 47. UCHWAŁA Nr XXIII/137/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamień w roku 2008.

 48. UCHWAŁA Nr XXII/136/09 Rady Gminy Kamień z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2009 rok.


 49. UCHWAŁA Nr XXII/135/09 Rady Gminy Kamień z dnia 13 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów i liczby ich punktów.

 50. UCHWAŁA Nr XXII/134/09 Rady Gminy Kamień z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.


 51. UCHWAŁA Nr XXII/133/09 Rady Gminy Kamień z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2013.


 52. UCHWAŁA Nr XXII/132/09 Rady Gminy Kamień z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 53. UCHWAŁA Nr XXII/131/09 Rady Gminy Kamień z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kamień do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 54. UCHWAŁA Nr XXII/130/09 Rady Gminy Kamień z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu p.n. „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009”, wspierającego rozwój edukacyjny uczniów tych szkół w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 55. UCHWAŁA Nr XXI/129/09 Rady Gminy Kamień z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej.

 56. UCHWAŁA Nr XXI/128/09 Rady Gminy Kamień z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.

 57. UCHWAŁA Nr XXI/127/09 Rady Gminy Kamień z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.

Uchwały Rady Gminy Kamień - 2008 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2007 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
IV Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2005 rok

Metryka

sporządzono
2010-06-21 przez
udostępniono
2010-06-21 02:00 przez Anna Kostyra
zmodyfikowano
2015-11-23 16:46 przez Anna Kostyra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
57
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.