Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Informacje Przepisy prawne Uchwały 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2008, bieżące, menu 1067 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2008

Uchwały 2008

VI Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2012 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2011 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
V Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2009 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2008 rok
 1. UCHWAŁA Nr XX/126/08 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu.

 2. UCHWAŁA Nr XX/125/08 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie programu współpracy - na rok 2009 - Gminy Kamień z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. UCHWAŁA Nr XX/124/08 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 4. UCHWAŁA Nr XX/123/08 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.

 5. UCHWAŁA Nr XX/122/08 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kamień lub jej jednostkom organizacyjnym.

 6. UCHWAŁA Nr XIX/121/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera i pieczęci Gminy Kamień.

 7. UCHWAŁA Nr XIX/120/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie Gminy.

 8. UCHWAŁA Nr XIX/119/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

 9. UCHWAŁA Nr XIX/118/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok.

 10. UCHWAŁA Nr XIX/117/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu.

 11. UCHWAŁA Nr XIX/116/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

 12. UCHWAŁA Nr XIX/115/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Krzywa Wieś (Podrękaw) w Gminie Kamień.

 13. UCHWAŁA Nr XIX/114/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamień.

 14. UCHWAŁA Nr XIX/113/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 15. UCHWAŁA Nr XIX/112/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień.

 16. UCHWAŁA Nr XIX/111/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 17. UCHWAŁA Nr XIX/110/08 Rady Gminy Kamień z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 18. UCHWAŁA Nr XVIII/109/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Podlesie na lata 2008 - 2015.


 19. UCHWAŁA Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Prusina na lata 2008 - 2015.


 20. UCHWAŁA Nr XVIII/107/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Krzywa Wieś na lata 2008 - 2015.


 21. UCHWAŁA Nr XVIII/106/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Łowisko na lata 2008 - 2015.


 22. UCHWAŁA Nr XVIII/105/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Górka na lata 2008 - 2015.


 23. UCHWAŁA Nr XVIII/104/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Kamień na lata 2008 - 2015.


 24. UCHWAŁA Nr XVIII/103/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 25. UCHWAŁA Nr XVIII/102/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień.

 26. UCHWAŁA Nr XVIII/101/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

 27. UCHWAŁA Nr XVIII/100/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamień do realizacji projektu w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 28. UCHWAŁA Nr XVIII/99/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamień do realizacji projektu w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 29. UCHWAŁA Nr XVII/98/08 Rady Gminy Kamień z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok.

 30. UCHWAŁA Nr XVII/97/08 Rady Gminy Kamień z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.

 31. UCHWAŁA Nr XVII/96/08 Rady Gminy Kamień z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

 32. UCHWAŁA Nr XVII/95/08 Rady Gminy Kamień z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej likwidacji Oddziału Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

 33. UCHWAŁA Nr XVII/94/08 Rady Gminy Kamień z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej likwidacji Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

 34. UCHWAŁA Nr XVII/93/08 Rady Gminy Kamień z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 35. UCHWAŁA Nr XVI/92/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań w zakresie zadania inwestycyjnego o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie.

 36. UCHWAŁA Nr XVI/91/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 37. UCHWAŁA Nr XVI/90/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Łowisku do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku.

 38. UCHWAŁA Nr XVI/89/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamień – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 39. UCHWAŁA Nr XVI/88/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

 40. UCHWAŁA Nr XVI/87/08 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 41. UCHWAŁA Nr XV/86/08 Rady Gminy Kamień z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n.:"Remont drogi gminnej Nr 108518 Łowisko Pola od km 0+000,00 do km 0+975,00” wykonywanego w ramach Działania 2 „Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej” objętego „Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich” w roku 2008.

 42. UCHWAŁA Nr XV/85/08 Rady Gminy Kamień z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej.

 43. UCHWAŁA Nr XV/84/08 Rady Gminy Kamień z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok.

 44. UCHWAŁA Nr XIV/83/08 Rady Gminy Kamień z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 45. UCHWAŁA Nr XIV/82/08 Rady Gminy Kamień z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamień – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 46. UCHWAŁA Nr XIV/81/08 Rady Gminy Kamień z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 47. UCHWAŁA Nr XIV/80/08 Rady Gminy Kamień z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek organizowanych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Kamień oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłkóww tych stołówkach.

 48. UCHWAŁA Nr XIV/79/08 Rady Gminy Kamień z dnia 25 kwietnia 2008 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamień w roku 2007.

 49. UCHWAŁA Nr XIV/78/08 Rady Gminy Kamień z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania imienia „św. Jadwigi Królowej ” Szkole Podstawowej w Kamieniu Prusinie.

 50. UCHWAŁA Nr XIV/77/08 Rady Gminy Kamień z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2008 rok.

 51. UCHWAŁA Nr XIII/76/08 Rady Gminy Kamień z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2008 rok.

 52. UCHWAŁA Nr XIII/75/08 Rady Gminy Kamień z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 53. UCHWAŁA Nr XIII/74/08 Rady Gminy Kamień z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokości nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

 54. UCHWAŁA Nr XIII/73/08 Rady Gminy Kamień z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kamień.

 55. UCHWAŁA Nr XIII/72/08 Rady Gminy Kamień z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 56. UCHWAŁA Nr XIII/71/08 Rady Gminy Kamień z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

 57. UCHWAŁA Nr XIII/70/08 Rady Gminy Kamień z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX.

 58. UCHWAŁA Nr XIII/69/08 Rady Gminy Kamień z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.


 59. UCHWAŁA Nr XII/68/08 Rady Gminy Kamień z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnegop.n.: „Aglomeracja Rzeszowska".

 60. UCHWAŁA Nr XII/67/08 Rady Gminy Kamień z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Kamień.

 61. UCHWAŁA Nr XII/66/08 Rady Gminy Kamień z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.

 62. UCHWAŁA Nr XII/65/08 Rady Gminy Kamień z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 63. UCHWAŁA Nr XII/64/08 Rady Gminy Kamień z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP ).

Uchwały Rady Gminy Kamień - 2007 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
IV Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2005 rok

Metryka

sporządzono
2010-06-21 przez
udostępniono
2010-06-21 02:00 przez Marcin Laufer
zmodyfikowano
2012-02-28 10:50 przez Marcin Laufer
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
107
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.