Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Informacje Przepisy prawne Uchwały 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2007, bieżące, menu 1069 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2007

Uchwały 2007

VI Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2012 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2011 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
V Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2009 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2008 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2007 rok
 1. UCHWAŁA Nr XI/63/07 Rady Gminy Kamień z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu.

 2. UCHWAŁA Nr XI/62/07 Rady Gminy Kamień z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy - na rok 2008 - Gminy Kamień z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. UCHWAŁA Nr XI/61/07 Rady Gminy Kamień z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców zamieszkałych na terenie sołectwa Krzywa Wieś - Podrękaw w Gminie Kamień, którzy korzystają z usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z Sokołowa Małopolskiego.

 4. UCHWAŁA Nr XI/60/07 Rady Gminy Kamień z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

 5. UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Gminy Kamień z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 6. UCHWAŁA Nr X/58/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie intencji przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadam.

 7. UCHWAŁA Nr X/57/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 8. UCHWAŁA Nr X/56/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 9. UCHWAŁA Nr X/55/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sokołów Małopolski.

 10. UCHWAŁA Nr X/54/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamień.

 11. UCHWAŁA Nr X/53/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

 12. UCHWAŁA Nr X/52/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.

 13. UCHWAŁA Nr X/51/07 Rady Gminy Kamień z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień.

 14. UCHWAŁA Nr IX/50/07 Rady Gminy Kamień z dnia 31 października 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań w zakresie zadania inwestycyjnego o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie.

 15. UCHWAŁA Nr IX/49/07 Rady Gminy Kamień z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2008 – 2011.

 16. UCHWAŁA Nr IX/48/07 Rady Gminy Kamień z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 17. UCHWAŁA Nr IX/47/07 Rady Gminy Kamień z dnia 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia - lokalnej grupy działania.

 18. UCHWAŁA Nr VIII/46/07 Rady Gminy Kamień z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2007 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 19. UCHWAŁA Nr VIII/45/07 Rady Gminy Kamień z dnia 24 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

 20. UCHWAŁA Nr VIII/44/07 Rady Gminy Kamień z dnia 24 września 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

 21. UCHWAŁA Nr VIII/43/07 Rady Gminy Kamień z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

 22. UCHWAŁA Nr VII/42/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie diet dla radnych i sołtysów oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.

 23. UCHWAŁA Nr VII/41/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin.

 24. UCHWAŁA Nr VII/40/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień.

 25. UCHWAŁA Nr VII/39/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

 26. UCHWAŁA Nr VII/38/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17sierpnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników wybieranych na okres kadencji lat 2008 – 2011.

 27. UCHWAŁA Nr VII/37/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

 28. UCHWAŁA Nr VII/36/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia komunalnych nieruchomości gruntowych.

 29. UCHWAŁA Nr VII/35/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok oraz zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 30. UCHWAŁA Nr VII/34/07 Rady Gminy Kamień z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.

 31. UCHWAŁA Nr VI/33/07 Rady Gminy Kamień z dnia 6 czerwca 2007 r.w sprawie zbycia komunalnych nieruchomości gruntowych.

 32. UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy Kamień z dnia 6 czerwca 2007 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.

 33. UCHWAŁA Nr V/31/07 Rady Gminy Kamieńz dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamień w roku 2006.

 34. UCHWAŁA Nr V/30/07 Rady Gminy Kamień z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobówich przyznawania.

 35. UCHWAŁA Nr IV/29/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw Gminy Kamień.

 36. UCHWAŁA Nr IV/28/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie sieci - prowadzonych przez Gminę Kamień - publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 37. UCHWAŁA Nr IV/27/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2007 rok.

 38. UCHWAŁA Nr IV/26/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów pobranych przez nich podatków.

 39. UCHWAŁA Nr IV/25/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 40. UCHWAŁA Nr IV/24/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokości nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

 41. UCHWAŁA Nr IV/23/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

 42. UCHWAŁA Nr IV/22/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 43. UCHWAŁA Nr IV/21/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007.


 44. UCHWAŁA Nr IV/20/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Kamień.

 45. UCHWAŁA Nr IV/19/07 Rady Gminy Kamień z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.

Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
IV Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2005 rok

Metryka

sporządzono
2010-06-21 przez
udostępniono
2010-06-21 02:00 przez Marcin Laufer
zmodyfikowano
2012-02-28 10:51 przez Marcin Laufer
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
74
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.