Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamień
Menu góra
Strona startowa Informacje Przepisy prawne Uchwały 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2011, bieżące, menu 1097 - BIP - Urząd Gminy Kamień”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2011

Uchwały 2011

VI Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2012 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2011 rok

 1. UCHWAŁA Nr XII/66/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, informacji i formularzy obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.

  • Załącznik Nr 8 ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
  • Załącznik Nr 12 ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

 2. UCHWAŁA Nr XII/65/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

 3. UCHWAŁA Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Krzywa Wieś (Podrękaw) w Gminie Kamień.

 4. UCHWAŁA Nr XI/63/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamień.

 5. UCHWAŁA Nr XI/62/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu Nr KSI: WND-POKL.09.01.02-18-206/11 „Indywidualizacja nauczania dla uczniów Klas I-III w szkołach na terenie Gminy Kamień” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 6. UCHWAŁA Nr XI/61/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień.

 7. UCHWAŁA Nr XI/60/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 8. UCHWAŁA Nr XI/59/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 9. UCHWAŁA Nr XI/58/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień.

 10. UCHWAŁA Nr XI/57/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

 11. UCHWAŁA Nr XI/56/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień na lata 2011- 2020.


 12. UCHWAŁA Nr XI/55/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

 13. UCHWAŁA Nr X/54/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 19 września 2011 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2012 – 2015.

 14. UCHWAŁA Nr X/53/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 19 września 2011 r.w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 15. UCHWAŁA Nr X/52/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 19 września 2011 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień na lata 2011-2020.

 16. UCHWAŁA Nr X/51/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 19 września 2011 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

 17. UCHWAŁA Nr IX/50/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2011 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.


 18. UCHWAŁA Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 19. UCHWAŁA Nr IX/48/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników wybieranych na kadencję lat 2012 – 2015.

 20. UCHWAŁA Nr IX/47/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

 21. UCHWAŁA Nr IX/46/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień na lata 2011- 2020.

 22. UCHWAŁA Nr IX/45/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

 23. UCHWAŁA Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o powierzaniu przez Gminę Jeżowe Gminie Kamień zadań w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jeżowe.

 24. UCHWAŁA Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

 25. UCHWAŁA Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

 26. UCHWAŁA Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamień w roku 2010.

 27. UCHWAŁA Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień w roku 2010.

 28. UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o powierzaniu przez Gminę Raniżów Gminie Kamień zadań w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Raniżów.

 29. UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

 30. UCHWAŁA Nr VII/37/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 31. UCHWAŁA Nr VI/36/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamień do partnerstwa w realizacji Projektu pod nazwą „Kreatywny nauczyciel” w ramach konkursu 15/POKL/9.4/2009 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 32. UCHWAŁA Nr VI/35/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień na lata 2011- 2020.


 33. UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

 34. UCHWAŁA Nr VI/33/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 35. UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień – Rozbudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji sanitarnej”.

 36. UCHWAŁA Nr VI/31/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kamień na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

 37. UCHWAŁA Nr VI/30/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, do zadań którego należy realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 38. UCHWAŁA Nr V/29/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 39. UCHWAŁA Nr V/28/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kamień.

 40. UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień na lata 2011 – 2020. 41. UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej.

 42. UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.

 43. UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kamień Prusina na lata 2008 – 2015.

 44. UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wystąpienia Gminy Kamień ze Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.

 45. UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 46. UCHWAŁA Nr IV/21/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.

 47. UCHWAŁA Nr IV/20/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 48. UCHWAŁA Nr IV/19/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień na lata 2011 – 2020.

 49. UCHWAŁA Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. uchwała budżetowa na rok 2011.

 50. UCHWAŁA Nr IV/17/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.

 51. UCHWAŁA Nr IV/16/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 52. UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 53. UCHWAŁA Nr IV/14/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

 54. UCHWAŁA Nr IV/13/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

 55. UCHWAŁA Nr IV/12/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kamień.

 56. UCHWAŁA Nr IV/11/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kamieniu.

Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
V Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2010 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2009 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2008 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2007 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
IV Kadencja Rady Gminy Kamień
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2006 rok
Uchwały Rady Gminy Kamień - 2005 rok

Metryka

sporządzono
2010-12-28 przez Marcin Laufer
udostępniono
2010-12-28 01:00 przez Marcin Laufer
zmodyfikowano
2012-02-28 10:48 przez Marcin Laufer
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
132
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.